Privacy-en cookiebeleid

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, van donateurs en van belanghebbenden acht Stichting Fonds Slachtofferhulp van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar op telefoonnummer 070-363 59 36 of via e-mail donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Dit privacy statement is van toepassing voor alle gegevensverwerkingen door Stichting Fonds Slachtofferhulp en voor alle door haar beheerde websites.

Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Fonds Slachtofferhulp verwerkt persoonsgegevens van donateurs, bezoekers van de website en van personen die interesse hebben in de activiteiten van Stichting Fonds Slachtofferhulp.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de gegevens verzamelt en verwerkt inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:

Op basis van uw toestemming:

a) Om u per e-mail nieuwsbrieven en informatie toe te sturen, indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Stichting Fonds Slachtofferhulp:

b) Wanneer u een gift, donatie of schenking doet of wanneer u producten en/of diensten van Stichting Fonds Slachtofferhulp afneemt. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch per e-mail of via onze webwinkel.
c) Voor het toesturen van door u gevraagde informatie ten aanzien van het verbeteren en ondersteunen van de positie van het slachtoffers op specifiek gebied of registratie van aanmeldingen voor door Stichting Fonds Slachtofferhulp georganiseerde bijeenkomsten

Wanneer u contact met ons opneemt. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, u zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrieven of ons magazine aanvraagt, wanneer u een donatie of schenking doet of ons via social media benadert.

e) Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van door u gedane donaties en schenkingen.
f) Voor het in behandeling nemen en afhandelen van noodhulpverzoeken, of andere vormen van hulp zowel in financiële als in materiële zin.
g) Voor het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken van betrokkene ten aanzien van zijn rechten.

Voor een gerechtvaardigd belang van Stichting Fonds Slachtofferhulp

h) Om donateurs, klanten en andere geïnteresseerden te informeren over nieuwe diensten, projecten, verhalen en acties, waarbij wij rekening trachten te houden met uw interesses, voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten, ingevulde enquêtes of uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Stichting Fonds Slachtofferhulp kan u rechtstreeks op de hoogte houden, maar kan dit ook doen via campagnes op social media.
i) Voor direct marketing doeleinden gericht op de totstandbrenging en instandhouding van de directe relatie tussen Stichting Fonds Slachtofferhulp, donateurs en belangstellenden.
j) Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op slachtoffers.
k) Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoeken voor het ontwikkelingen van nieuwe diensten of verbetering van de diensten van Fonds Slachtofferhulp en het verbeteren van de ondersteuning en positie van slachtoffers.

E-mail en nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie per e-mail over activiteiten van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, via de afmeldlink op onze website of door ons een e-mail te sturen, onder vermelding afmelding e-mailnieuwsbrief naar: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrieven of de link op onze website. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken door een mail te sturen aan: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Ontvangers van gegevens

Stichting Fonds Slachtofferhulp verstrekken, verkopen, verhuren je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners inschakelen. Bijvoorbeeld voor het toesturen van producten uit onze webwinkel. Dit zijn geen ontvangers van gegevens maar verwerkers. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden maar uitsluitend in opdracht van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet voor eigen en commerciële doeleinden gebruiken.

Beveiliging

Stichting Fonds Slachtofferhulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Stichting Fonds Slachtofferhulp regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Fonds Slachtofferhulp toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De website www.fondsslachtofferhulp.nl is beveiligd, dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan Fonds Slachtofferhulp worden verzonden.

Bewaartermijnen

Stichting Fonds Slachtofferhulp hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

a) Contactgegevens – 5 jaar na laatste contactmoment
b) Communicatie gegevens – onbepaalde tijd zolang nodig om te voldoen aan wettelijk voorschrift om gegevens te blokkeren.
c) Donateursgegevens – 12 jaar na laatste donatie of schenkingsmoment.
d) Financiële gegevens – 7 jaar
e) Afgenomen producten/diensten/informatie – 10 jaar na laatste afname moment.
f) Internetgegevens, maximaal 2 jaar, tenzij betrokkene eerder de cookies verwijderd van zijn apparatuur.

Uw rechten

Een ieder over wie Stichting Fonds Slachtofferhulp persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, heeft op grond van de wet een aantal rechten. Indien u een van onderstaande rechten inroept, dan zal Stichting Fonds Slachtofferhulp ervoor zorgen, dat uw verzoek binnen een maand wordt beantwoordt. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op informatie en inzage van de gegevens die Stichting Fonds Slachtofferhulp van u verwerkt. Bij een informatie en inzage verzoek zullen wij u een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van u verwerken inclusief de doeleinden.

Recht op rectificatie

Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zal Stichting Fonds Slachtofferhulp ervoor zorgen, dat uw gegevens worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kunt u gegevens die niet (langer) correct zijn uiteraard ook laten verwijderen.

Recht op vergetelheid

Uiteraard hebt u ook het recht om aan te geven om de persoonsgegevens die Stichting Fonds Slachtofferhulp van u heeft te verwijderen. Stichting Fonds Slachtofferhulp zal uw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig mochten hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen of om te kunnen voldoen aan een verzoek tot blokkering van uw gegevens.

Recht van bezwaar (verzet)

Indien u door Fonds Slachtofferhulp in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten, diensten of andere activiteiten van Fonds Slachtofferhulp, dan kunt u dit kenbaar maken. Stichting Fonds Slachtofferhulp zal uw gegevens dan blokkeren voor toekomstige direct marketing activiteiten, zodat u niet meer door Fonds Slachtofferhulp benaderd wordt.

Recht van dataportabiliteit

Wanneer u uw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kunt u uw recht op dataprotabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op grond van de met u gesloten overeenkomst, aan u verstrekken in een gangbaar bestandformaat (zoals xls- of csv-bestand). Na verzending van het bestand, kunt u de gegevens overdragen naar een andere organisatie.

Inroepen van uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen met daarbij de vermelding welk recht u wenst in te roepen of telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3635936.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Fonds Slachtofferhulp in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of via telefoonnummer 070-3635936. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social Media

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met donateurs, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Cookies

Gebruik van cookies

Stichting Fonds Slachtofferhulp maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die door Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

  • _gid – bewaartermijn van 1 dag.
  • _gat – bewaartermijn 1 minuut.
  • _ga – bewaartermijn van 2 jaar.

Met behulp van bovenstaande cookies kan Stichting Fonds Slachtofferhulp bezoekers van onze website herkennen, tellen en vaststellen welke pagina’s bezoeken. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger kunnen vinden wat ze nodig hebben.

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Fonds Slachtofferhulp via donateurs@fondsslachtofferhulp.nlof via telefoonnummer 070-3635936.

Wijzigingen

Stichting Fonds Slachtofferhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Stichting Fonds Slachtoffer tevens kenbaar maken via de website www.fondsslachtofferhulp.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

DEN HAAG, 16 maart 2018